ให้พร

 
 
เมื่อครั้นตอนผมบวชอยู่ เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว (15 พค – 2 มิย 2550)
ต้องทำวัตรเช้า ทำบิณฑบาต ทำวัตรค่ำ
ระหว่างออกบิน (บิณฑบาต)
บางครั้งก็ต้องกรวดน้ำ ให้พร ให้พรก่อนฉันภัตตาหาร
 
วันนี้มีเวลาว่าง เลยนำหนังสือสวดมนต์แปลและสวดมนต์ฉบับหลวง มาพิมพ์กันลืมอีกครั้ง
 

ยถา  วาริวหา  ปูรา

ปริปูเรนฺติ  สาครํ

 

เอวเมว  อิโต  ทินฺนํ

เปตานํ อุปกปฺปติ

 

อิจฺฉิตํ  ปตฺถิตํ  ตุมฺหํ

ขิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ

 

สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา

จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา

มณิ  โชติรโส  ยถา

 

 

 

  

ห้วงน้ำที่เต็ม  ย่อมยังสมุทรสาคร  ให้บริบูรณ์ฉันใด

 

ทานที่ท่านท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์  แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว  ฉันนั้น

 

ขออิฏฐผล  ที่ท่านปรารถนาแล้ว  ตั้งใจแล้ว

จงสำเร็จโดยฉับพลัน

 

ขอความดำริทั้งปวง

จงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ

เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว  ควรยินดี

 

 

สพฺพีติโย  วิวชฺชนฺตุ

สพฺพโรโค  วินสฺสตุ

มา  เต  ภวตฺวนฺตราโย

สุขี  ทีฆายุโก  ภว

 

สพฺพีติโย  วิวชฺชนฺตุ

สพฺพโรโค  วินสฺสตุ

มา  เต  ภวตฺวนฺตราโย

สุขี  ทีฆายุโก  ภว

 

สพฺพีติโย  วิวชฺชนฺตุ

สพฺพโรโค  วินสฺสตุ

มา  เต  ภวตฺวนฺตราโย

สุขี  ทีฆายุโก  ภว

 

อภิวาทนสีลีสฺส

นิจฺจํ  วุฑฺฒาปจายิโน

จตฺตาโร  ธมฺมา  วฑฺฒนฺติ

อายุ  วณฺโณ  สุขํ  พลํ

 

 

ความจัญไรทั้งปวง  จงบำราศไป

โรคทั้งปวง  (ของท่าน)  จงหาย

อันตรายอย่ามีแก่ท่าน

ท่านจงเป็นผู้มีความสุข  มีอายุยืน

 

ความจัญไรทั้งปวง  จงบำราศไป

โรคทั้งปวง  (ของท่าน)  จงหาย

อันตรายอย่ามีแก่ท่าน

ท่านจงเป็นผู้มีความสุข  มีอายุยืน

 

ความจัญไรทั้งปวง  จงบำราศไป

โรคทั้งปวง  (ของท่าน)  จงหาย

อันตรายอย่ามีแก่ท่าน

ท่านจงเป็นผู้มีความสุข  มีอายุยืน

 

ธรรม ๔ ประการ

คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้ 

มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

 

 

รตนตฺตยานุภาเวน

รตนตฺตยเตชสา

ทุกฺขโรคภยา  เวรา

โสกา  สตฺตุ  จุปทฺทวา

 

อเนกา  อนฺตรายาปิ

วินสฺสนฺตุ  อเสสโต

ชยสิทฺธิ  ธนํ  ลาภํ

โสตฺถิ  ภาคฺยํ  สุขํ  พลํ

 

สิริ  อายุ    วณฺโณ 

โภคํ  วุฑฺฒี    ยสวา

สตวสฺสา    อายู 

ชีวสิทฺธี  ภวนฺตุ  เต

 

ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ

รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา

สพฺพพุทธานุภาเวน

สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ  เต

 

ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ

รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา

สพฺพธมฺมานุภาเวน

สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ  เต

 

ภวตุ  สพฺพมงฺคลํ

รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา

สพฺพสงฺฆานุภาเวน

สทา  โสตฺถี  ภวนฺตุ  เต

 

 

 

ด้วยอานุภาพ  แห่งพระรัตนตรัย

 

ทุกข์โรคภัย  และเวรทั้งปวง

ความโศก  ศัตรู  และอุปัทวะทั้งหลาย

 

ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก

จงพินาศไปด้วยเดช

ความชนะ  ความสำเร็จ  ทรัพย์ลาภ

ความสวัสดี  ความมีโชค  ความสุข  กำลัง

 

สิริ  อายุ  และ  วรรณะ

โภคะ  ความเจริญ  และความเป็นผู้มียศ

และอายุยืน ๑๐๐ ปี

และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน

 

ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน

ขอเหล่าเทพดาทั้งปวง  จงรักษาท่าน

ด้วยอานุภาพ  แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

ขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

 

ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน

ขอเหล่าเทพดาทั้งปวง  จงรักษาท่าน

ด้วยอานุภาพ  แห่งพระธรรมทั้งปวง

ขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

 

ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน

ขอเหล่าเทพดาทั้งปวง  จงรักษาท่าน

ด้วยอานุภาพ  แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

ขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

 

 

เจริญพร 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s