ลดหย่อนภาษี (ref. ? ในเว็บระหว่างยื่นแบบภาษีของกรมสรรพากร)

เบี้ยประกันชีวิต
หลักเกณฑ์การลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
– หักเป็นค่าลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
สำหรับเบี้ยประกันส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 90,000 บาท
หักเป็นรายการยกเว้น ซึ่งต้องไม่เกินจากจำนวนเงินได้เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว (มีผลเท่ากับว่าเบี้ยประกันชีวิตให้หักลดหย่อนได้
ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท)
– กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ แต่มีการประกันชีวิตไว้ หากความเป็นสามี
ภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
ของคู่สมรสได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
– เป็นการประกันชีวิต ที่กรมธรรม์มีกำหนดเวลา 10 ปีขึ้นไป
– หากมีผลประโยชน์ตอบแทนคืนทุกปี (ไม่รวมเงินปันผลตามกรมธรรม์)
ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี

*** หากทำประกันชีวิตให้บุตร หรือ บิดา/มารดา ไม่สามารถหักลดหย่อนได้ *

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
หลักเกณฑ์การยกเว้นเงินได้สำหรับเบี้ยประกันแบบบำนาญ
– ให้ใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตก่อน หากเบี้ยประกันชีวิต
ยังไม่เกิน 100,000 บาท ให้นำเบี้ยประกันแบบบำนาญไปหัก
ให้เต็มจำนวน 100,000 บาท
– เฉพาะเบี้ยประกันแบบบำนาญหักเป็นรายการยกเว้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
– เบี้ยประกันแบบบำนาญที่ยกเว้นนั้น เมื่อรวมกับ (1) เงินสะสม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2) กบข. (3) เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์
ครูโรงเรียนเอกชน (4) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้ว
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
– กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ แต่มีการประกันแบบบำนาญไว้ หากความ
เป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนเบี้ยประกัน
บำนาญของคู่สมรสได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งจำนวน
ดังกล่าวให้รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตด้วย (ถ้ามี) โดยบันทึกข้อมูลในช่อง
เบี้ยประกันชีวิต
– ประกันแบบบำนาญ ที่กรมธรรม์มีกำหนดเวลา 10 ปีขึ้นไป

เงินบริจาค
หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนเงินบริจาค
– หักได้ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงิน
บริจาคสนับสนุนการศึกษา
– บริจาคเงินให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย ฯลฯ สำหรับ มูลนิธิ
สถานสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ สามารถค้นหา
รายชื่อสถานสาธารณกุศลจาก http://www.rd.go.th > บริการข้อมูล >
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้

ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
หลักเกณฑ์การหักค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
– หักเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 ต่อปี
ทั้งนี้เฉพาะค่าบริการหรือที่พักที่ได้จ่ายไปตามวันที่กฏกระทรวงมีผล
บังคับใช้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
– การใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนภาษี เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศต้อง
เป็นเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
ตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์หรือที่ได้จ่ายเป็นค่า
ที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วย
โรงแรมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s